Salir 

www.karatekas.com

Karate

 Shotokán

 
 

GOJUSHIHO DAI
54 PASOS (MAYOR)
Kanazawa (ISK) nombra este kata como GOJUSHIHO SHO.
KATA REALIZADO POR JAIME SANTA MARIA, C. NEGRO 5º DAN

Videos

Grafico

Resumen

 

Embusen

Gojushiho Dai

Yoi

¡OOSS!


¡¡GOJUSHIHODAI!

1

Zenkutsu dachi

Tate uraken uchi sobre el puño izquierdo

(lentamente)


2a-2b

 Zenkutsu dachi

Heiko tate zuki a 45º, lentamente


3a-3b

 Zenkutsu dachi

Heiko tate zuki a 45º, lentamente


4a-4b

Zenkutsu dachi

Lentamente, tate shuto uke a 45º


5

 Zenkutsu dachi

Gyako tsuki

6

Zenkutsu dachi

Oi tsuki


7

Mae geri

8

Zenkutsu dachi cayendo atrás

Gyako tsuki


9a-9b

 

Zenkutsu dachi

Lentamente, tate shuto uke a 45º


10

Gyako tsuki

11

Oi tsuki


12

Mae geri

13

Zenkutsu dachi, cayendo atrás

Gyako tsuki


14a-14b

 

Zenkutsu dachi al frente

Tate empi uchi


15

Zenkutsu dachi

Hidari sukui uke, migi teisho uchi, simultaneos

 


16

 Neko ashi dachi

Kamae, manos en keito ippon nukite

 


17a

 Neko ashi dachi

Elevar mano derecha y estirar brazo izquierdo, lento

17b

Yori ashi en neko ashi dachi

Ippon nukite uchi


18

Neko ashi dachi

Hidari ippon nukite uchi, soltandose de un agarre

19 

Migi ippon nukite uchi


20

Neko ashi dachi 

Kamae, manos en ippon nukite y keito, lentamente.

  21a

Elevar mano derecha y estirar brazo izquierdo

(lentamente)

21b

 

Yori ashi en neko ashi dachi

Ippon nukite uchi


22

Hidari ippon nukite uchi, soltandose de un agarre

23

Migi ippon nukite uchi


24

 Por detras, kiba dachi

Gedan haito uke, mano derecha como shuto uke


25a-1

Cruzando pie por delante en kosha dachi

25a-2

Elevacion de rodilla y estirar brazos

(atama tsukami)


25b

Kiba dachi, yoko geri fumikomi 

Hidari ken gedan barai, migi ken kamae


26

Gedan haito uke, mano izquierda como shuto uke

27a-1


27a-2

 Cruzando pie por delante en kosha dachi

Elevacion de rodilla y estirar brazos (atama tsukami)
27b

Kiba dachi, yoko geri fumikomi 

MIgi ken gedan barai, hidari ken kamae


28

Neko ashi dachi dachi

Kamae, manos en ippon nukite y keito, lentamente.

29a

Elevar mano derecha y estirar brazo izquierdo

(lento)

29b

Yori ashi en neko ashi dachi

Ippon nukite uchi


30

Neko ashi dachi

Hidari ippon nukite uchi, soltandose de un agarre

31

Neko ashi dachi

Migi ippon nukite uchi

 32

Zenkutsu dachi

Nukite uchi gedan


33

 Zenkutsu dachi

Tate uraken uchi, lentamente

34

Zenkutsu dachi

Nukite uchi gedan


35

 Zenkutsu dachi

Tate uraken uchi, lentamente

36

 Zenkutsu dachi

Otoshi watside uchi


37

 

Age watside uchi


38

Mae geri

 

39

Zenkutsu dachi

Gedan barai atrás mae enpi uchi


40

Neko ashi dachi

Kamae, manos en ippon nukite y keito, lentamente.

41a

Elevar mano derecha y estirar brazo izquierdo, lento


41b

Yori ashi en neko ashi dachi

Ippon nukite uchi

42

Hidari ippon nukite uchi, soltandose de un agarre

43

Migi ippon nukite uchi


44

Kiba dachi

Gedan haito uke, mano derecha como shuto uke

45a-1

Cruzando por delante en kosha dachi


45a-2

Elevando rodilla izquierda, tate shuto uke

45b

Kiba dachi, yoko geri fumikomi

Nukite uchi


46

Gedan haito uke

47a

Cruzando por delante en kosha dachi

Elevando rodilla derecha, tate shuto uke  


47b

 Kiba dachi, yoko geri fumikomi

Nukite uchi

 

48

Zenkutsu dachi

Tate uraken uchi sobre el puño izquierdo

(lentamente)


49

Kiba dachi

 Kizami tsuki

 

50

Zenkutsu dachi

Oi tsuki

 ¡¡KIAII!! 

51

Heiko dachi

Ambos puños recogidos frente al pecho

 


52

Heiko dachi  

Hasami tetsui uchi por detras

53

Heiko dachi

Ambos puños recogidos frente al pecho


54

Zenkutsu dachi

Mantenemos los puños igual y giramos la cadera

55a

Neko ashi dachi

Elevando los brazos por encima de la cabeza


55b

Ryo shuto gedan barai

56

Elevar ambas manos en

ippon nukite

 

57

Yori ashi en neko ashi dachi

Ryo ippon nukite uchi 

¡¡KIAII!!


58

Neko ashi dachi

Kamae, manos en ippon nukite y keito,

lentamente.

YAME

¡OOS!

 


© Jaime Santa María Bilbao