Salir 

www.karatekas.com

Karate

 Shotokán

 
 

NIJUSHIHO
24 PASOS
KATA REALIZADO POR JAIME SANTA MARÍA, C. NEGRO 5º DAN

Videos

Grafico

Resumen

Embusen

Nijushiho

Yoi

Rei

¡NIJUSHIHO!


1

Kokutsu dachi atras (yori ashi)

Osae uke (lentamente)

1 lateral

2

Kokutsu dachi (yori ashi adelante)

Gyako tsuki por debajo de la mano

3

 Renoji dachi (yori ashi adelante)

Yoko enpi uchi (lentamente)


4

Sanchin dachi

Haciendo un circulo ampio

con los brazos, hikite

5

Sanchin dachi

Awase tsuki

(puño derecho arriba)

5 posterior

6

 Hidari ashi dachi

Hasami ude uke  

6 lateral

7

Zenkutsu dachi

Kakiwake uke

 

 

7 posterior


8

Zenkutsu dachi

 Age uke

9

Zenkutsu dachi

Tate enpi uchi


10

Kiba dachi

Shuto uke, lentamente

11

Hidari ashi dachi

Yoko geri, simultaneo con iki-te


12

Kiba dachi

Kage tsuki

13

Kiba dachi

Shuto uke, lentamente


14

Migi ashi dachi

Yoko geri, simultaneo con ikite

15

Kiba dachi

Kage tsuki


16a

Recoger pie a media distancia

Tekubi kake uke

16b

Zenkutsu dachi

Ryo teisho uchi, lentamente


17

Zenkutsu dachi

Migi haito uchi jodan,

 hidari haito uchi gedan,

ambos a la vez

18

Heisoku dachi

Golpeamos haisu uchi con la mano izquierda 

¡¡Kiaii!!


19

Fudo dachi

Sukui uke,

teisho uchi lateral, derribo de rodilla

20

Fudo dachi

Morote tsuki gedan


21

Kokutsu dachi

Haisu uke, lentamente

22

Kiba dachi

Tate enpi uchi


23

Kiba dachi (yori ashi)

Soto uke, gyako tsuki

 (Ambos a la vez)

24

Kiba dachi (yori ashi atras)

Gedan barai


25

Kokutsu dachi

Haisu uke, lentamente

26

 Kiba dachi

Mae enpi uchi sobre la mano izquierda


27

Kiba dachi

Gedan barai, dejando el puño izquierdo por encima del codo derecho

27 posterior


28

Kokutsu dachi

Haisu uke, lentamente

29

 Kiba dachi

Tate enpi uchi


30

Kiba dachi (yori ashi)

Soto uke, gyako tsuki

 (Ambos a la vez)

31

 Kiba dachi (yori ashi atras)

Gedan barai


32

Sanchin dachi

Haciendo un circulo amplio con

los brazos, hikite

 

33

Sanchin dachi

Awase tsuki

 ¡¡ Kiaii !!


34

Sanchin dachi

Ryo tekubi kake uke

35

Sanchin dachi

Hidari teisho jodan, migi teisho gedan,

ambas a la vez, lentamente.


Yame Rei

© Jaime Santa María Bilbao