Salir 

www.karatekas.com

Karate

 Shotokán

 
 

Kanji de Sochin

SOCHIN
INAMOVIBLE ANTE EL PELIGRO
KATA REALIZADO POR JAIME SANTA MARIA, C. NEGRO 5º DAN

Videos

Grafico

Resumen

 

Embusen

Sochin

YOI

SALUDO

¡¡oss!!

¡¡Sochin!!

1

 Fudo dachi (sochin dachi), lentamente

Gedan uke, age uke, lentamente

2

 

Fudo dachi (sochin dachi) 

Tate shuto uke, lentamente


3-4

Fudo dachi (sochin dachi)

Rentsuki (oi tsuki, gyako tsuki), encadenados

5

Kokutsu dachi 

Jodan ude uke, gedan barai (Manji uke)


6

Fudo dachi (sochin dachi)

Gedan uke, Age uke

7

Fudo dachi (sochin dachi)

Tate shuto uke, lentamente


8-9

Rentsuki (Oi tsuki, gyako tsuki)

(encadenados)

10

Kokutsu dachi

Gedan barai, jodan uke


11

Fudo dachi (sochin dachi)

Gedan uke, age uke

12

 Fudo dachi (sochin dachi)

Tate shuto uke, lentamente


13-14

Ren tsuki (Oi tsuki, gyako tsuki), encadenados


15

Uraken uke, yoko geri

16

Fudo dachi (sochin dachi)

Mae enpi uchi


17

Uraken uke, yoko geri

18

Fudo dachi (sochin dachi)

Mae enpi uchi


19

Kokutsu dachi

Shuto uke

20

Kokutsu dachi

Shuto uchi


21

Kokutsu dachi 

Shuto uke

22

Kokutsu dachi

Shuto uchi


23

 Kokutsu dachi

Shuto uke
24

Kokutsu dachi

Shuto uke


 

 

25

Reno-hi dachi (deslizando)

Sho osae uke, nukite uchi,

con la palma hacia hacia arriba.

Detalle
 
25 Lateral  

26

Mae geri

(Manteniendo las manos como están)

 

27

Mae geri, nagashi uke, ura tsuki

 

27 Lateral

28

Fudo dachi (sochin dachi)

Ura tsuki, nagashi uke

¡¡KIAII!!

 

28 Lateral

29

Mikazuki gueri

(Golpeando la mano izquierda)

30

Fudo dachi (sochin dachi)

Gedan uke, age uke


31

Fudo dachi (sochin dachi)

Uchi uke

32

Fudo dachi (sochin dachi)

Oi tsuki


33

Fudo dachi (sochin dachi)

Uchi uke

34

Fudo dachi (sochin dachi)

Oi tsuki


35

Fudo dachi (sochin dachi)

Uchi uke

36

Uchi uke

37

Mae geri


38

Fudo dachi (sochin dachi)

Hidari chudan tsuki,

atrasando puño derecho, lentamente

39-40

Rentsuki (izquierda-derecha)

¡¡KIAII!!


YAME

¡¡OOSS!!


© Jaime Santa María Bilbao