Salir 

www.karatekas.com

Karate

 Shotokán

 
 

GOJUSHIHO SHO
54 PASOS (MENOR)

Gojushiho Sho


© Jaime Santa María Bilbao