Salir 

www.karatekas.com

Karate

 Shotokán

 
 

GOJUSHIHO SHO
54 PASOS (MENOR)
Kanazawa (ISK) nombra este kata como GOJUSHIJO DAI.

Gojushiho Sho

Masaaki Ueki

Hirokazu Kanazawa


© Jaime Santa María Bilbao