Salir 

www.karatekas.com

Karate

 Shotokán

 
 

Kanji de Heian Nidan

HEIAN NIDAN

LA MENTE EN PAZ, SEGUNDO
KATA REALIZADO POR JAIME SANTA MARIA, C. NEGRO 5º DAN

Videos

Grafico

Resumen

Bunkai

Embusen

Heian Nidan

¡¡OOSS!!
1

Heiko dachi

¡¡Heian Nidan!!


2

Kokutsu-dachi hacia la izquierda

 Aiwan nagashi uke, yoko kamae

3

Tetsui uchi (rompiendo el codo)


4

Kizami tsuki (yoko tsuki)

4a

Kokutsu-dachi a 180º

Carga en el costado izquierdo, vista a la derecha


5

Aiwan nagashi uke, yoko kamae

6

Tetsui uchi (rompiendo el codo)


7

Kizami tsuki (yoko tsuki)

7a

Recogiendo el pie atrasado hasta la mitad

Carga en el costado izquierdo, vista a la derecha


     8

Hidari ashi dachi

Uraken uke a la derecha, Yoko geri

9

Kokutsu-dachi a la izquierda

Shuto uke


10

Kokutsu-dachi hacia adelante

 Shuto uke

11

Kokutsu-dachi hacia adelante

Shuto uke


12

Sho osae uke

13

 Zenkutsu dachi hacia adelante

Nukite uchi  ¡¡ Kiaai !!


14

Pivotando sobre la pierna adelantada, kokutsu a 270º

Shuto uke

15

A 45º Kokutsu dachi

Shuto uchi


16

Pivotando sobre la pierna atrasada, Kokutsu a 135º

 Shuto uke

17

A 45º Kokutsu dachi

Shuto uchi


      18

A 45º a la izq., zenkutsu (corto, casi sanchin-dachi)

Gyako uchi uke

19

Hidari ashi dachi

Mae gueri


20

Zenkutsu-dachi

Gyako tsuki

21

Acortando el Zenkutsu en gyako hanmi

Gyako uchi uke

 

 22

Migi ashi dachi

 Mae gueri

 

23

Zenkutsu-dachi

Gyako tsuki

 


     24

Zenkutsu-dachi hacia adelante

 Morote uke

25

Pivotando sobre la pierna atrasada, Zenkutsu a 180º

Gedan Barai


26a

 Zenkutsu-dachi

 Shuto age uke

26b

Zenkutsu-dachi a 45º

Age uke


27

Pivotando sobre la pierna atrasada, Zenkutsu a 135º

 Gedan barai

28a

Zenkutsu dachi

Shuto age uke


28b

Zenkutsu-dachi a 45º

Age uke fumikomi.

¡¡ Kiaii !!

  YAME

¡¡OOSS!!


© Jaime Santa María Bilbao