Salir 

www.karatekas.com

Karate

 Shotokán

 
 

GOJUSHIHO DAI
54 PASOS (MAYOR)

Gojushiho Dai


© Jaime Santa María Bilbao